Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem i przypominamy, że zakup zabiegów w naszym salonie wiąże się z jego akceptacją.

REGULAMIN IBEAUTY

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług, prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z oferty gabinetu kosmetycznego IBeauty.

Część ogólna

Salon kosmetyczny IBeauty wraz ze stronami internetowymi: www.IBeautyRumia.pl oraz www.facebook.com/IBeautyrumia oraz miejscem wykonywania działalności w Rumi, przy ul. Żwirki i Wigury 4 lokal 1, określony jest dalej jako IBeauty.

Klienci gabinetu kosmetycznego IBeauty są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty IBeauty oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

Wszystkie usługi świadczone w IBeauty mają na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej tj. nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów obowiązujących na terytorium RP, a porady udzielane przez nasz personel nie są poradami lekarskim.

Umowa o wykonanie zabiegu kosmetycznego jest umową starannego działania, a nie rezultatu, dlatego też IBeauty nie będzie odpowiadał za brak osiągnięcia zamierzonego efektu, jeżeli podjął wszystkie niezbędne działania oraz dochował należytej staranności, by go osiągnąć.

Przed wizytą

W trosce o wysoką jakość usług w IBeauty, prosimy o przyjście 5-10 minut przed umówioną wizytą w celu przygotowania się do zabiegu oraz wypełnienia/uzupełnienia karty zabiegowej.

W trakcie wizyty

Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej Personel przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

Każda Klientka czy Klient, którzy mają mieć wykonany zabieg kosmetyczny muszą zostać zaznajomieni z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy pisemnie potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonania wybranego zabiegu, zabieg ten może zostać wykonany. Przeciwwskazania do zabiegów dostępne są również na stronie www.IBeautyRumia.pl (na każdej podstronie zabiegowej).

Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia Personel o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (Klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych).

Każdorazowo gdy zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie 7-14 dniowym, czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni, Klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.

Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u Klientki czy Klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi – również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez Klientkę czy Klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.

Niezastosowanie się do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności IBeauty za przeprowadzony zabieg.

W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu Personel ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

Personel IBeauty zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania zabiegu Klientowi z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych, w przypadku niewypełnienia, lub nieprawidłowego wypełnienia formularza Karta Klienta, złego samopoczucia Klienta.

Personel IBeauty zastrzega sobie prawo do przerwania zabiegu, jeśli spotka się z zachowaniem Klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, agresja itp.).

Klient umówiony na zabieg na ciało zobowiązany jest do przybycia odświeżonym.

Przed zabiegiem pedicure Klient nie powinien samodzielnie obcinać paznokci i wykonywać żadnych czynności związanych z poprawą stanu stóp – to jest celem zabiegu pedicure.

Terapie specjalistyczne: Klient zobowiązany jest do szczegółowego przestrzegania zaleceń Personelu IBeauty, ponieważ mają one istotny wpływ na powodzenie terapii.

Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z oferty IBeauty wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.

IBeauty nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie.

Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.

Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.

IBeauty nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.

Na terenie IBeauty obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie zwierząt do gabinetów zabiegowych.

Podczas wykonywanych zabiegów uprasza się klientów o zachowanie ciszy.

Prosimy o niekorzystanie z telefonów komórkowych podczas wykonywanych zabiegów.

Płatności

Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w salonie oraz na stronie www.

Za usługi świadczone w IBeauty płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą, przelewem na wskazane konto, kartą kredytową przez bramkę PayPal na stronie www oraz w systemie MediRaty. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem lub Personel poprosi o okazanie potwierdzenia przelewu.

Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie akcjami promocyjnymi, oraz karnetów zabiegowych, w których łączna cena zabiegu jest obniżona w stosunku do zabiegów oferowanych pojedynczo – w momencie zakupu karnetu na zabiegi klient otrzymuje obniżoną cenę zabiegu lub terapii, a w zamian zobowiązuje się do wykorzystania całości zabiegów w ramach karnetu w określonym czasie.

Karnet, będący krotnościa zabiegów, stanowi kompletną terapię, a nie osobne zabiegi, dlatego też jest traktowany jako jedna, kompletna usługa, nie dzielona na części w postaci kolejnych zabiegów. Niższa, o nawet kilkadziesiąt procent, cena karnetu w stosunku do sumy pojedynczych zabiegów w tej samej ilości, jest z jednej strony korzyścią Klienta, który zyskuje o wiele niższą cenę w porównaniu do sumy pojedynczych zabiegów, a salonowi pozwala na optymalne zaplanowanie i wykorzystanie zarówno gabinetów zabiegowych, jak i personelu.

Zakup pakietu zabiegów w promocyjnej cenie zobowiązuje klienta do przestrzegania zaleceń prowadzącego kosmetologa m. in. zachowanie należnych odstępów między zabiegami oraz wykorzystanie całego pakietu tak aby rezultaty były najkorzystniejsze dla Klienta.

W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia karnetu lub bonu podarunkowego – IBeauty nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.

Terminy

Termin rozpoczęcia wykonywania zabiegów z karnetu zakupionego w IBeauty wynosi 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia w uzasadnionych wypadkach w porozumieniu z IBeauty) i jest liczona od momentu jego wykupienia. Czas realizacji karnetu wynika z interwałów międzyzabiegowych i jest określony dla każdej terapii z osobna.

W przypadku braku skutecznego odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach karnetu przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten uznaje się za wykonany.

Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne. Połączenie telefoniczne musi być skuteczne, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika IBeauty. W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego należy przesłać wiadomość Messengerem. Nieskuteczne próby nie będą uznane.

Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu, ale bez szkody dla klientki czy klienta. Ewentualne skrócenie zabiegu będzie dotyczyć jedynie skrócenia etapów zabiegowych, przy zachowaniu wszystkich etapów wchodzących w skład danego zabiegu. Skrócenie zabiegu może nastąpić tylko w przypadku gdy nie ma możliwości przesunięcia wykonania zabiegu, lub takie przesunięcie nie będzie skutkować znacznymi opóźnieniami pozostałych zabiegów.

W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie IBeauty, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.

Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od IBeauty (choroba/absencja pracownicy, awarie mediów itp.) klientki czy klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka lub klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach karnetu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności karnetu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.

IBeauty zobowiązuje się do wykonania zabiegu lub terapii z dochowaniem należytej staranności, natomiast nie gwarantuje efektu z uwagi na konieczność przestrzegania zaleceń pozabiegowych, na które nie ma żadnego wpływu !

Reklamacje

Reklamacje należy składać w IBeauty w wersji papierowej. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym i mailem na adres: salonibeautyrumia@gmail.com .

Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez pracownika sprzedaży usługi czy towaru), czy też wydanego karnetu zabiegowego.

Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie 14 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji do gabinetu i wymaga wizyty w Salonie, w celu oceny przez nasz Personel zasadności reklamacji (standardową procedurą jest porównanie obszaru zabiegowego z dokumentacją fotograficzną, wykonaną przed wykonanie zabiegu).

Po rozpatrzeniu reklamacji klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego oraz protokołu zwrotu zapłaty w gabinecie lub przesłania podpisanego skanu np. e-milem.

Zwroty i uznane reklamacje są wypłacane w formie gotówki lub przelewu na wskazany rachunek bankowy.
Każda Klientka i każdy Klient mają prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

Pozostałe

Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej salonu oraz w recepcji.

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i IBeauty.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych podczas rejestracji w naszym gabinecie, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych jest Salon Kosmetyczny IBeauty , ul. Żwirki i Wigury 4 lokal 1, 84-230 Rumia, e-mail: IBeautyRumia@gmail.com, prowadzony przez: LOGOS SC, ul. Żołnierzy I Dywizji WP 78/1, 84-230 Rumia, NIP: 5882369743, e-mail: IBeautyRumia@gmail.com
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania naszej usługi, a w szczególności: założenia przez Salon Kosmetyczny IBeauty . karty z historii odbytych zabiegów (danych „wrażliwych”), wysyłania wiadomości e-mail/SMS z przypomnieniem o wizycie, wiadomości w celach marketingowych, dokumentacji fotograficznej, wykorzystania wizerunku, zgoda na monitoring, wystawienia rachunku lub faktury.

Podstawa prawna zbierania danych jest art. 6 ust. 1 pkt b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. W trakcie rejestracji w naszym gabinecie prosimy o następujące dane osobowe: -imię i nazwisko; -numer telefonu; -adres mailowy; – wizerunek.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług naszego gabinetu. W przypadku niepodania danych nie będą mogli Państwo skorzystać z naszych świadczeń.
 3. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/ Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 1. Państwa dane nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.
 2. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
 3. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres korzystania przez Państwa z usług naszego gabinetu oraz nie dłużej niż 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym przestali Państwo korzystać z naszych świadczeń (nie dotyczy dokumentacji zabiegowej z&nbstrp;uwagi na okres prekluzji roszczeń o zadośćuczynienie).
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Bezwzględnie wyrażam zgodę na:

 • założenie przez Salon IBeauty karty z historii odbytych zabiegów/ przyjmowanych leków (danych „wrażliwych”),
 • wysyłanie wiadomości e-mail/SMS z przypomnieniem o wizycie,
 • przeglądanie karty z poprzednich zabiegów
 • dokumentacje fotograficzną zabiegów,
 • monitoring pomieszczeń ogólnodostępnych Salonu (nie dotyczy gabinetów zabiegowych),
 • wystawienie rachunku lub faktury

Względnie wyrażam zgodę na:

 • wykorzystanie wizerunku na portalach społecznościowych w celu reklamowania wykonanej usługi (dotyczy zdjęć z widoczną twarzą) – obowiązuje forma pisemna (do wypełnienia w recepcji).
fb